Dodgem Cars, PripyatOctober, 1994
Dodgem Cars, Pripyat
Dodgem Cars, Pripyat