Dodgem Cars, PripyatOctober, 2009
Dodgem Cars, Pripyat
Dodgem Cars, Pripyat